KESKKONNAFOORUMI PROGRAMM 2007/2008 „OLEN OSA LOODUSEST”

SA KIK toetas projekti 40 316,35 krooniga.

SISU
 • ME TEADVUSTAME KESKKONNAPROBLEEME NING ARUTLEME TEEMADEL:
 • MA OLEN OSA LOODUSEST
 • KESKKONNAPROBLEEMID MINU KODUKOHAS
 • KUIDAS MINU TEGEVUS MÕJUTAB KESKKONDA
 • MILLINE ON MINU “ ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG”

PROJEKTI KORRALDAMINE JA EESTVEDAMINE:

Projekti veab Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu koostöös kooli juhtkonnaga
 
SIHTGRUPP
 • III kooliastme õpilased (7. – 9.klassid)
 • Euroopa päev 9.mail 2008.aastal  9. – 11.klasside õpilastele
 
EESMÄRK
 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine
 • Huvi tekitamine looduse ja loodusteaduste vastu
 • Väärtustada loodust hoidvaid ja sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses
 • Programmis osalemise tulemusel on õpilased saanud, kooli kohustusliku programmi väliselt, teadmisi koduvalla loodusväärtustest, loodusobjektidest ja keskkonnaprobleemidest ning Eesti ja koduvalla eesmärkidest olukorra parandamisel
 • Noorte aktiviseerimine  keskkonnahoidliku kodanikuühiskonna reeglite sisu üle arutlemisel, nende suunamine nimetatud normide  mõistmisel, järgimisel, rakendamisel ning  kaitsmisel nii kodus kui ühiskonnas, lähtudes eelkõige kodukoha identiteedist ja selle loodusväärtustest
 
PROJEKTI PARTNERID:
 • JÜRI GÜMNAASIUM
 • MTÜ JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU
 • RAE VALLAVALITSUS
 • EUROÜLIKOOL
 • MTÜ ÖKOKRATT
 • TALLINNA LOOMAAED
 • TALLINNA BOTAANIKAAED
 • CELANDER EHITUS OÜ
 • AS KIVILUKS
 • HANSAVIIMISTLUSE OÜ
 • MATKAD.EE HALDUSE OÜ
 • SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS
 
KESKKONNAFOORUMI TEGEVUSED

ESIMENE KESKKONNAPÄEV 11.12.2007

LOENGUD III KOOLIASTMELE

Käsitletakse globaalseid  ja piirkonnale omaseid keskkonnaprobleeme ja arutletakse probleeme ärahoidvate ja/või vältivate meetmete üle
 
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Kus toimub
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
11.12.2007
Kell 13.05
7abc (70 õpilast)
aula
Bioloogiline mitmekesisus – Põhjamaad, Arktika
Lektor akadeemik J.Martin
11.12.2007
Kell 13.05
8ab (58õpilast)
auditoorium
Kliima ja Antarktika
Kliimasoojenemine
Lektor PhD, E.Kaup
11.12.2007
Kell 14.00
9abc (73 õpilast)
aula
Energeetika
Energiakriis
Energiatootmisega
kaasnevad keskkonnaprobleemid
Lektor akadeemik A.Raukas
 
FOTOKONKURSS

Põhiteema : „Olen osa loodusest” (alateemad täpsustatakse juhendis).
Tähtaeg 15. veebruar 2008
Vastavalt juhendile
 
ESSEEKONKURSS
7.-12.klasside õpilastele
Teema : „Olen osa loodusest” (alateemad täpsustatakse juhendis).
Tähtaeg 15.veebruar 2008
Vastavalt juhendile
 
KOOLITUS FOTOKONKURSI RAAMES
Kuupäev
Kellele suunatud
Kus toimub
Ürituse nimi
Lektor
28.11.2007 30.11.2007 05.12.2007 07.12.2007
kell 16-17,30
7.-12.klasside õpilased (30 õpilast)
auditoorium
Fotokoolitus
Aarne Kuusk
 
 
 
TEINE KESKKONNAPÄEV 7.02.2008

LOENGUD AINETUNDIDES
Kuupäev, kellaaeg vastavalt tunniplaanile
Kellele suunat.
Kus toimub
Ürituse nimi
Lektor, vastutaja
7.02.2008
Kell 9.00-9.45
7a
25 õpilast
Geograafiatunnis klassiruumis
Eesti maastikud ja maastikukaitse
Looduskaitsealad
Lektor PhD,Urve Ratas
7.02.2008
Kell 9.55-10.40
7b
22 õpilast
Geograafiatunnis klassiruumis
Eesti maastikud ja maastikukaitse
Looduskaitsealad
Lektor PhD, Urve Ratas
7.02.2008
Kell 10.50-11.35
7c
23 õpilast
Geograafiatunnis klassiruumis
Eesti maastikud ja maastikukaitse
Looduskaitsealad
Lektor PhD, Urve Ratas
7.02.2008
Kell 9.55-10.40
8a
29 õpilast
Bioloogiatunnis klassiruumis
Bioindikatsioon
Samblikud
Uurimustöö läbniviimine ja põhimõtted looduses
Uurimustöö – Rae valla atmosfääriõhu seisundi hindamine
Lihhenoindikatsiooni meetodil -tutvustus
Lektor Veigo Gutmann
7.02.2008
Kell 10.50-11.35
8b
29 õpilast
Bioloogiatunnis klassiruumis
Bioindikatsioon
Samblikud
Uurimustöö läbniviimine ja põhimõtted looduses
Uurimustöö – Rae valla atmosfääriõhu seisundi hindamine
Lihhenoindikatsiooni meetodil -tutvustus
Lektor Veigo Gutmann
7.02.2008
Kell 9.00-9.45
9a
24 õpilast
Keemiatunnis klassiruumis
Jäätmekäitlus
Jäätmekorraldus
Jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutus
Lektor Mag. Jana Kivimägi, vastutaja E.Hio
7.02.2008
Kell 9.55-10.40
9b
25 õpilast
Keemiatunnis klassiruumis
Jäätmekäitlus
Jäätmekorraldus
Jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutus
Lektor Mag. Jana Kivimägi
7.02.2008
Kell 10.50-11.35
9c
24 õpilast
Keemiatunnis klassiruumis
Jäätmekäitlus
Jäätmekorraldus
Jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutus
Lektor Mag. Jana Kivimägi
7.02 2008
kell 11.45
Lektoridosalenud õpetajadprojekti vedajad
Auditoorium
Ühine vestlusring ja kokkuvõtete tegemine
 
 
FOTOKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE
Kuupäev
Sisu
Vastutaja
15.02.2008
Kokkuvõtete tegemine fotokonkursist viies kategoorias:
      -    1.klassid,
-         2.-3.klassid,
-         4.-6.klassid,
-         7.-9.klassid,
-         10-12.klassid.
Konkursi žürii
 
ESSEEKONKURSI KOKKUVÕTETE TEGEMINE
Kuupäev
Sisu
Vastutaja
15.02.2008
Kokkuvõtete tegemine kahes vanusegrupis:
-         7.-9.klassid,
-         10.-12.klassid
Konkursi žürii
 
KOLMAS KESKKONNAPÄEV
 • Selle Keskkonnapäeva raames toimuvad õppepäevad klasside kaupa, mille eesmärgiks on:
 • Tutvumine piirkonna looduskaitseobjektidega
 • Tutvumine piirkonna arhitektuuri- ja muinsuskaitseobjektidega
 • Loengu kuulamine piirkonna olulisematest keskkonnaprobleemidest ja tutvumine piirkonna objektidega, mis  on olulise keskkonnamõjuga
 • Loengu kuulamine metsaökoloogiast, puuliikide tundma õppimine, metsakooslustest info jagamine

Väljasõidud klasside kaupa – aprill-mai 2008
Lektorid:                            Ardo Niinre,  PhD. Henn Pärn, Veigo Gutmann (koos)
Väljasõidu kestus: 3 tundi
Kellele suunatud:                7 – 9 klassid (kokku 8 klassikomplekti)
Vastutajad:                        Klassijuhatajad
 
 
RAAMATU  „OLEN OSA LOODUSEST” VALMIMINE
Kuup
Töö sisu
15.märts 2008
Käsikirja valmimine.
Ra Raamat koosneb:
·        Fotokonkursi parimad tööd
·        Esseekonkursi parimad tööd
·        JG Keskkonnapäevaga seotud leheküljed
      (8 lk: reportaaž + foto)
·        Keskkonnapäevadest kujundavad kõik osalenud klassid raamatusse ühe lehekülje, mis sisaldab reportaaži ja fotot toimunud üritusest
·        2007/2008 ÖKOKRATI parimad tööd (igale 1. – 6.klassile üks lehekülg, kokku  20 lk)
·        Muud KESKKONNAFOORUMIGA seotud kirjutised ja fotod
20.märts 2008
Käsikirja üleandmine kirjastusele
25.aprill 2008
Raamatu valmimine (trükiste jaotuskava: Jüri Gümnaasium 465 eks, Rae VV, Jüri, Vaida ja Lagedi raamatukogud ning lasteaiad Pillerpall, Tõruke ja Taaramäe 5 eks.
 
FOTONÄITUS (IV ÕPPEVEERAND 2007/2008)
Kuup
Kellele suunatud
Toimumise koht
Vastutaja
Mai 2008
JG õpilased, töötajad, külalised
Fuajee
Kooli huvijuht
 
NELJAS KESKKONNAPÄEV 30.04.2008

Keskkonnapäev toimub traditsioonilise Jüri Gümnaasiumi teaduskonverentsi raames
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Kus toimub
Ürituse nimi
Sisu
30.aprill
kell 8.30-1200
1.-6.klassid
aulas
Teaduskonverents
Kolmes astmes:
1.klassid
2.-3.klassid
4.-6.klassid
Ettekanded õpilastelt ÖKOKRATI raames
30.aprill 2008
kell 12.00–13.30
7.-9.klass (200 õpilast)
aulas
Teaduskonverents
Kaks ettekannet looduskaitse ja keskkonnakaitse teemadel. Raamatute üleandmine.
Lektorid: DSc. P.Karing,  akadeemik Jüri Martin,
9.mai 2008
kell
9.-11.klass (200 õpilast)
aulas
Euroopa päev
Esinejad:
Portugali suursaadik, PhD. Toomas Alatalu
 
 
VIIES KESKKONNAPÄEV 30.04.2008

ÕPPEEKSKURSIOON ÕPETAJATELE
Kuupäev, kellaaeg
Kellele suunatud
Kus toimub
Ürituse nimi
Lektor
30.mai 2008
Kell 22.00
JG õpetajad
Tallinna Loomaaias
Ekskursioon
A.Turovski või M.Kaal
 
KESKKONNAFOORUMI KOGUMIK

Kogumikus avaldatakse keskkonnafoorumil olnud parimad õpilastööd.
Olen osa loodusest