Jüri Gümnaasiumi õpilasürituste auhinnafondi reglement


Heaks kiidetud
Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu kooslekul
17.09.2009

1. Auhinnafondi eesmärk.
Õpilaste tunnustamise võimaluste rikastamine ja lastevanemate ning Rae valla ettevõtete
kaasamine Jüri Gümnaasiumi õpilaste tunnustamisse.

2. Auhinnafondi moodustumine ja arvestuse pidamine.
2.1 Auhinnafond moodustub vabatahtlikest era- ja juriidiliste isikute rahalistest annetustest.
2.2 Rahalisi annetusi saab teha ülekandega MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu arveldusarvele EE431010220074946012  Ühispangas. Ülekande selgituseks tuleb märkida “Õpilasürituste auhinnafond”.
2.3 Vilistlaskogu juhatuse esimees informeerib Jüri Gümnaasiumi direktorit igakuiselt “Õpilasürituste auhinnafondi” laekuvatest summadest ja auhinnafondi saldost.
2.4 Vilistlaskogu juhatuse esimees esitab igal aastal 31. augustiks kooli juhtkonnale ja Jüri Gümnaasiumi Hoolekogule aruande eelmise õppeaasta jooksul “Õpilasürituste auhinnafondi” toimunud laekumistest ja väljamaksetest.

3. Auhinnafondi vahendite kasutamine.
3.1 Vilistlaskogu juhatuse esimees teeb “Õpilasürituste auhinnafondi” laekunud summadest väljamakseid vastavalt Jüri Gümnaasiumi direktor ettepanekutele.

4. Ettevõtete poolt õpilasürituste toetamine.
4.1 Ettevõtted saavad lisaks rahalistele annetustele panna välja ka nende poolt väljavalitud üritus(t)e esemelised auhinnad.
4.2 Auhinnad väljapannud ettevõte nimetatakse ära auhindade kätteandmisel ja kooli kodulehel.
4.3 Ettepanekuid ettevõtetele õpilasüritusi auhindadega toetada võivad teha nii kooli juhtkond, kui vilistlaskogu ja hoolekogu.
4.4 Ettevõtted saavad omal initsiatiivil auhindade väljapanemiseks pöörduda kooli poole emaili
aadressil kool@jyri.edu.ee